Otroški dodatek

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

Pravica do otroškega dodatka

Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavlja eden od staršev oziroma druga oseba za otroka do 18. leta starosti, ki ima prijavljeno prebivališče in tudi živi v Sloveniji.

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ enega leta in preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji zanjo. 

Otroški dodatek se uveljavlja pri centru za socialno delo, kjer ima vlagatelj stalno prebivališče.

Če se pravica do otroškega dodatka uveljavi v 30 dneh po rojstvu otroka, jo priznajo že z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, jo priznajo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Višina otroškega dodatka

Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v enega od dohodkovnih razredov, ki so določeni z odstotkom povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev otroškega dodatka se upošteva tudi premoženje vlagateljev v obliki nepremičnin, vozil, denarnih sredstev ipd.

Obrazci in navodila

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se uveljavljajo naslednje pravice:

 • otroški dodatek,
 • denarna socialna pomoč,
 • varstveni dodatek,
 • državna štipendija,
 • znižano plačilo vrtca,
 • dodatna subvencija malice za učence in dijake,
 • subvencija kosila za učence,
 • subvencija prevozov za dijake in študente,
 • subvencija najemnine,
 • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
 • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Izpolnjen obrazec je potrebno oddati na Centru za socialno delo, kjer ima vlagatelj stalno prebivališče.

V vlogi je potrebno:

 • izpolniti svoje osebne in druge podatke,
 • navesti podatke povezanih oseb, ki se po zakonu tudi upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja,
 • označiti, za katere pravice prosite,
 • glede na zaprošene pravice izpolnite dodatne podatke.

Vloga za ponovno uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Vloge za podaljševanje pravice do otroškega dodatka se od 1.12.2018 dalje ne vlagajo več, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločijo o nadaljnji upravičenosti do pravice. Če se za omenjeno pravico zaproša prvič, je treba vložiti vlogo.